Id-Distrett ta' Birzebbuga fir-Regatta tal-Vitorja

Click here to edit subtitle

Regatta tal-Vitorja 2017 - Double minn Bormla

Ir-Regatta tal-Vitorja 2017 kienet ikkaraterizzata minn maltempata kbira li habtet fuq il-Port il-Kbir fit-tieni nofs tar-Regatta.


Bormla rebhu iz-zewg kategoriji b'mod konvincenti. Birzebbuga giet ir-raba post fil-Kategorija A b'16 il-punt u t-tieni post fil-Kategorija B, b'44 punt

Kategorija A


Bormla rebhu l-Aggregate Shield ghat-tmintax il-darba wara li rebhu 4 tigrijiet u gew it-tieni fit-tigrija l-ohra. Birzebbuga rebhet zewg paljijiet, wiehed tat-Tieni post fit-tigrija tal-Midalji u iehor tat-Tielet fil-Frejgatini.


Rizultati tat-Tigrijiet:


Midalji: Bormla, Birzebbuga, Marsa

Frejgatini: Bormla, Isla, Birzebbuga

Bi Tnejn: Bormla, Marsamxett, Birgu

Kajjiki: Bormla, Isla, Marsa

B'Erbgha: Marsa, Bormla, Marsamxett


Klassifika


Bormla 64

Marsa 34

Marsamxett 20

Birzebbuga 16

Isla 16

Birgu 6

Kalkara 0
Kategorija B


Birzebbuga rebhet erba' paljijiet, kollha tat-tieni post fit-Tigrijiet ta Bi Tnejn, Kajjiki, Frejgatini u Bl'Erbgha.


Rizultati tat-Tigrijiet:


Bi Tnejn: Bormla, Birzebbuga, Marsamxett

Kajjiki:  Bormla, Birzebbuga, Marsamxett

Midalji: Bormla, Isla, Kalkara

Frejgatini: Isla, Birzebbuga, Bormla

B'Erbgha: Bormla, Birzebbuga, Marsamxet


Klassifika


Bormla 80

Birzebbuga 44

Isla 24

Marsamxett 18

Kalkara 6

Birgu 0

Marsa 0
 

Regatta tal-Vitorja 2016 - Rebha konvincenti ghall-Marsa. Bormla jirbhu il-Kategorija B

Wara granet ta’ tahrig intensiv waslet il-gurnata tat-8 ta’ Settembru 2016 u d-Distrett ta Birzebbuga kien prezenti fil-Port il-Kbir ghas-17 il-darba f’din ir-Regatta prestiggjuza. Birzebbuga irregistrat fil-Kategorija A biss. Minkejja li l-qaddiefa ta Birzebbuga taw wirjiet sbieh f’kull korsa, kien biss fil-Frejgatini li ntrebah palju, meta Birzebbuga dahlet fit-tielet post. Il-qaddiefa li rebhu dan il-Palju kienu it-tewmin Dirk u Damien Attard flimkien mal-coxswain Meod Ciantar fil-frejgatina Tereza. B’dawn l-erba’ punti Birzebbuga spiccat fis-sitt post fil-klassifika generali tal-Kategorija A. Fit-tigrijiet l-ohra Birzebbuga spiccat ir-raba fil-Midalji, il-hames f’ta Bi Tnejn u r-raba’ f’ta Bl-Erbgha. Il-Kajjik gie skwalifikat wara habta fl-ahhar metri mal-kajjik tal-Marsa, meta z-zewg kajjiki kienu qed jissieltu ghat-tieni post.

L-Ekwipaggi ta' Birzebbuga kienu dawn:-

Midalji: Dirk Attard, Glenn Zammit, Russell Bugeja, Sean Schembri 
Frejgatini: Damian Attard, Dirk Attard, Meod Ciantar (cox)
Bi Tnejn: Manwel Magro, Eman Joe Borg
Kajjiki: Damien Attard, Russell Bugeja
Ta bl-Erbgha: Damian Attard, Emman Joe Borg, Manwel Magro, Russell Bugeja 

Rizultati tal-Kategorija A

Midalji: Marsa, Isla, Birgu

Frejgatini: Bormla, Isla, Birzebbuga

B2: Marsa, Marsamxett, Isla

Kajjiki: Isla, Birgu, Marsamxett

B4: Marsa, Bormla, Isla


Klassifika Kategorija A:


Marsa 64

Isla 46

Bormla 28

Marsamxett 16

Birgu 14

Birzebbuga 4

Kalkara 0


 

Regatta tal-Viitorja 2015 - Double ghall-Marsa

Wara s-success fir-Regatta ta' Jum il-Helsien, l-aspettativi ghar-Regatta tal-Vitorja kienu gholjin hafna. Dan anki wara li Birzebbuga kompliet tissahhah b'akkwisti godda.


Izda ir-rizultat kien kemxejn dizappuntanti. Dan anki wara xi decizjonijiet kontroversjali tal-gurija, li fl-ewwel tigrija, skwalifikaw l-opra ta Birzebbuga, biz-zewg qaddiefa jigu skwalifikati ghall-kumplament tar-Regatta kif ukoll ghall-tlettax il-xahar.


Birzebbuga irnexxiela izzomm is-supremazija fit-tigrija tal-Frejgatini wara rebhiet konvincenti kemm fil-Kategorija A kif ukoll fil-Kategorija B. Il-Palju l-iehor wasal bil-Kajjik tal-Kategorija A fejn dhalna it-tieni.


Fil-Kategorija A, Birzebbuga tellghet total ta 20 punt filwaqt li fil-Kategorija B gibna 12 il-Punt.


Il-Marsa rebhu kemm il-Kategorija A kif ukoll il-Kategorija B.


Rizultati Kategorija A


Tigrija          L-Ewwel        It-Tieni           It-Tielet

Midalji         Marsa             Isla                Bormla

Frejgatini    Birzebbuga   Kalkara         Bormla

B2                Marsa             Bormla          Isla

Kajjiki          Bormla           Birzebbuga   Marsa

B4                Marsa             Isla                 Bormla


Klassifika Finali - Kategorija A


Marsa            68

Bormla          42

Isla                 34

Birzebbuga   20

Kalkara          8

Marsamxett   0

Birgu               0


L-Ekwipaggi tad-Distrett ta' Birzebbuga


Tigrija             Isem ta' l-Opra        Ekwipagg                                                                                                             Pozizzjoni

Midalji             Maria Carmela II      Rhys Fiteni, Christian Camilleri, Adrian Schembri u Donald Gilford        4 post

Frejgatina       Tereza                       Rhys Fiteni, Christian Camilleri u Khiana Camilleri (tmunier)                  1 post

Bi Tnejn          22 ta' Frar                  Emman Borg u Adrian Schembri                                                                    4 post

Kajjik               San Pietru                 Christian Camilleri u Nigel Sant                                                                     2 post

B'Erbgha        Centinarja                 Rhys Fiteni, Lawrence Ciantar, Adrian Schembri u Donald Gilford         4 postRizultati Kategorija B


Tigrija                L-Ewwel              It-Tieni              It-Tielet

B2                      Isla                        Marsa               Bormla

Kajjiki                Marsa                   Birgu                Isla

Midalji               Marsa                  Birgu                  Isla

Frejgatini          Birzebbuga         Isla                    Marsa

B4                      Birgu                    Marsa                Marsamxett


Klassifika Finali - Kategorija B


Marsa              64

Birgu               44

Isla                  38

Birzebbuga    12

Marsamxett    8

Bormla           6

Kalkara          0

         

-Ekwipaggi tad-Distrett ta' Birzebbuga


Tigrija             Isem ta' l-Opra                  Ekwipagg                                                                                                         Pozizzjoni

Bi Tnejn          22 ta' Frar                           Mariano Rodriguez u Matthew Micallef                                                     Skwalifikati
Kajjik               Karmenu Vella                  Damian Attard u Russell Bugeja                                                                 4 post
Midalji             Maria Carmela                  Dirk Attard, Glenn Zammit, Jimmy Falzon u Sean Schembri                 waqfet
Frejgatina       Marlene id-Dentista II      Damian Attard, Dirk Attard u Khiana Camilleri (tmunier)                        1 post
B'Erbgha         22 ta' Frar                           Damian Attard, Emman Borg, Manwel Magro u Sean Schembri          5 post